FANDOM

WLB-Catalan CA | Catalan Brigadier
Aquest usuari és un membre de la WLB que tradueix al català i/o des del català.
Expand 
La Brigada d’Idiomes de Wikia és un projecte voluntari d’usuaris de Wikia per ajudar a traduïr les seves comunitats de Wikia o la dels altres en moltes llengües disponibles. Pots demanar traduccions i correccions als nostres brigadistes (membres del projecte). Llegeix més sobre la nostra història en aquesta pàgina.

Ser un membre del projecte: avantatges

 • Som un equip actiu i divertit amb el qual t’agradarà treballar.
 • El teu nom sortirà “per allà” i pot atreure contribuidors per al teu propi wiki.
 • El teu esforç donarà oportunitats a les comunitats que necessiten un cop de mà.

La WLB sempre pot tenir membres extra! Tot el que et cal fer per unir-te és posar el teu nom d’usuari i el teu nivell d’idioma a la llista de membres en català o qualsevol idioma que desitgis traduïr. Alguna pregunta més? Contacta amb la líder del projecte.

WLB-Spanish ES | Spanish Brigadier
Este usuario es un Brigadier de Idioma para el idioma español.
Expand 
La Brigada de Idiomas de Wikia es un proyecto voluntario de usuarios de Wikia para ayudar a traducir sus comunidades de Wikia o la de los demás en los múltiples idiomas disponibles. Puedes pedir traducciones y correcciones a nuestros brigadieres (miembros del proyecto). Lee más acerca de nuestra historia en esta página.

Ser un miembro del proyecto: Ventajas

 • Somos un equipo activo y divertido con el cual te encantará trabajar.
 • Tu nombre estará “ahí afuera” y podrá atraer más contribuyentes a tu wiki.
 • Tus esfuerzos darán una oportunidad a las comunidades que necesitan una ayuda.

¡La Brigada de Idiomas de Wikia siempre busca nuevos miembros! Todo lo que tienes que hacer para unirte es poner tu nombre de usuario y nivel en el idioma en la lista de miembros de español o cualquier otro idioma. ¿Alguna otra pregunta? Lee nuestro FAQ o contacta con la líder del proyecto.

WLB-English EN | English Brigadier
This user is a Wikia Language Brigadier for the English language.
Expand 
The Wikia Language Brigade is a voluntary project by Fandom users to help translate their own and other communities on fandom.com in the many available languages. You can request translations and corrections from our Brigadiers (project members). Read more of our background story on this page.

Being Project Member: Advantages

 • We're a fun and active team you'd definitely like working together with.
 • You get your name "out there" and may attract contributors for your own wiki.
 • Your effort will give chances to communities that need a helping hand.

The Wikia Language Brigade can always use extra members! All you need to do to join, is putting your username and language level on the memberlist for English or other languages. Any further questions? Read up on the FAQ or contact the project leader.

WLB-French FR | French Brigadier
Cet utilisateur est un Brigadier de Langue de Wikia, qui traduit en et/ou du français.
Expand 
La Brigade de langues de Wikia est un projet basé sur le volontariat créé par des utilisateurs de Wikia pour aider à traduire leurs propres communauté Wikia et d'autres communautés dans plusieurs langues différentes. Vous pouvez demander une ou des traductions ou/et des corrections par nos Brigadiers (membres du projet). Lisez-en davantage sur notre histoire ici.

Être membre du projet: Avantages

 • Nous sommes une équipe amusante, active, vous serez ravis de travailler avec nous.
 • Vous allez mettre votre nom "ailleurs" et ansi peut-être attirer des utilisateurs pour votre wiki.
 • Vos efforts aideront les communautés qui ont besoin d’un coup de pouce.

La Brigade de langues de Wikia a toujours besoin de nouveaux membres ! Tout ce dont vous avez besoin pour la rejoindre est de mettre votre nom et niveau de langue sur la page du projet en français, ou d'en d'autres langages. Vous avez des questions ? Contactez le chef de projet.

WLB-Chinese ZH | Chinese translator
此用户是一名維基亞翻譯團隊成員,負責由中文譯成其他語言及/或由其他語言翻譯成中文。
展開 
維基亞翻譯隊是一項由維基亞成員創辨的自願計劃。目的是協助各維基亞翻譯上的工作。閣下如有翻譯上的需要,歡迎瀏覽我們的計劃慨覽,然後透過私人訊息聯絡本團隊任何有空的成員。

成為維基亞翻譯隊隊員能夠:

 • 在任何翻譯上的請求有優先權。
 • 增加閣下與其他維基亞會員接觸的機會,吸引更多訪客瀏覽您的維基亞。
 • 幫助別人。

維基亞翻譯隊歡迎新成員參加!有意參加者可以在本計劃慨覽頁裏,在您願意翻譯的語言底下填上用户名和語言程度。如有任何疑問,請聯絡本計劃的領隊

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.