FANDOM


Translate requests Belarusian portal (EN → XX)
Can you complete this request? Go for it!
Big-en  →  WLB-XX

Wiki: w:c:be.supolnastsi

Items:

Extra information: Need to translate this text for all languages except Russian, Belarusian and Ukrainian.

Signature: 40px-Greenflych1.gif Talk Mix Gerder Contributions 00:18, January 2, 2017 (UTC)

Checkmark Done Small-hi Small-kn Minato(Talk) 04:16, January 3, 2017 (UTC)

Checkmark Done Small-pt-br Server, Dαnnielα (Discussão) 01:09, January 5, 2017 (UTC)

Checkmark Done Small-ca Small-es Small-fr Small-gl Small-it Small-oc Small-pt-pt Small-ro Small-val --Josep Maria 21. (discussiócontribucions) 16:48, January 5, 2017 (UTC)

Checkmark Done Small-fr --Mr. Katana. J'ai amélioré la version française (c'était... Whoa mdr). A noter que la version anglaise est... bancale je pense si l'on se fie aux tournures syntaxiques et grammaticales (un utilisateur natif anglais devrait faire un clean up). Egalement, il serait préférable de remplacer "Structure (hiérarchie)" par Organigramme, c'est le terme exacte je pense.

Merci pour les soins, mais ce n'est pas nécessaire. -- 40px-Greenflych1.gif Talk Mix Gerder Contributions

Checkmark Done Small-it Improved the Italian translation (I've done what I could do: the text was not easy to understand) -- Lord Ghiraim 23:38, 6 January 2017 (UTC)

Need to translate Edit

The agreement on cooperation, support and protection of the Belarusian portal of Fandom
 • Creation date: January 1, 2017 (01.01.2017)
 • Last edited date: unknown
 • Approval date: unknown

This agreement confirms that the users of the Fandom, who signed under agreement, become members of the union of Belarusian wiki projects on Fandom, the purpose of which[1] is to help in cooperation, promotion and protection of the wiki projects included in the composition of the union.

 1. The agreement is signed exclusively on a voluntary basis, on the basis of the desires of the users.
 2. Any wiki project has the right to free entry and exit from the union by the notification of the chairmens of the union.
 3. The official languages of the union are the Belarusian, Russian and Ukrainian. Priority has the Belarusian.
 4. The members of the union can use any convenient for them language to communicate with other members, but we don't recommend the use of languages, with which will not be able to translate the other users.
 5. The members of the union take responsibility to maintain wiki projects in the framework of the union in voting, competitions, as well as during the dialogue with the staff and helpers of Fandom.
 6. The chairmens of the union are selected on the wiki projects by voting. When the vote no, the chairman of the becomes active administrator or bureaucrat.
 7. Membership and/or the chairmanship of the union makes no authority.
 8. All hierarchy in the framework of the union of conditional, because union built on the principles of equality.
 9. Welcome cooperation wiki projects, which are part of the union, with a wiki projects in other languages, in particular with Ukrainian and Russian.
 10. This agreement may be terminate by contract of the parties.
 11. The official version of the agreement de-jure is the version in the Belarusian language.
 12. The agreement also translated into Russian, English and Ukrainian languages. Welcome translation of the agreement on other languages.
 13. The list of languages can be changed.
 14. About all inconsistencies at translation of the agreement should be reported to the chairmens of the union.
 15. The central wiki projects union is Wiki Community. It URL: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. Member and chairman of the agreement can be any user of the Belarusian portal regardless of the status. Blocked users may not be the chairmens.
 17. Users who are not editors of the Belarusian portal, can become observers.
 18. Observers may become members and chairmens, in the latter case, carried out a survey of the chairmens.
 19. In the quality of the alternatives out of the union of member or chairmen can be observers.

 1. Purpose of the union and the conclusion of the agreement.
Structure (hierarchy)
Chairmens
Members (participants, users etc)
Observers

Translate Edit

CA (català) Edit

L'acord de cooperació, suport i protecció del portal bielorús de Fandom
 • Data de creació: 1 de gener del 2017 (1/1/2017)
 • Última data d'edició: sense dades
 • Data d'aprovació: sense dades

Els usuaris de Fandom que signin aquest acord es convertiran en membres de la unió dels projectes del wiki bielorús a Fandom. La seva proposta[1] és per ajudar en la cooperació, en el desenvolupament i en la protecció dels projectes del wiki que estan inclosos en la composició d'aquesta unió.

 1. L'acord se signa exclusivament en una base voluntària, en una base de desitjos dels usuaris.
 2. Qualsevol projecte del wiki té lliure dret d'accés i de sortida de la unió a través de notificacions dels presidents de la unió.
 3. Les llengües oficials de la unió són bielorús, rus i ucraïnès. Prioritat per a la llengua bielorussa.
 4. Els membres de la unió poden utilitzar qualsevol cosa convenient per als seus llenguatges per comunicar-se amb altres membres, mes no és recomanant el seu ús, ja que potser no seran capaços de traduir per als altres usuaris.
 5. Els membres de la unió tenen responsabilitat de mantenir els projectes del wiki en el quadre de votació de la unió, de les competicions i durant el diàleg amb els staff i amb els Helpers de Fandom.
 6. Els presidents de la unió són seleccionats en els projectes del wiki a través d'una votació. Quan el vot està en contra, el president es converteix en un administrador o un buròcrata actiu.
 7. La composició i/o la presidència de la unió no té autoritat.
 8. Tota la jerarquia en el quadre de la unió és condicional, perquè la unió es va construir amb la base en els principis de qualitat.
 9. Benvingut a la cooperació dels projectes del wiki, que formen part de la unió en altres llengües, en particular l'ucraïnès i el rus.
 10. Aquest acord pot acabar a través del contracte dels grups.
 11. La versió oficial de l'acord de dret és la versió en bielorús.
 12. L'acord també es pot traduir en rus, anglès i ucraïnès. Benvingut a la traducció de l'acord en altres llengües.
 13. La llista de les llengües es pot alterar.
 14. Sobre totes les inconsistències en la traducció de l'acord han de relatar-se als presidents de la unió.
 15. El wiki central de projectes de la unió és Wiki Community. La seva URL és: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. El membre i el president de l'acord poden ser qualssevol usuaris del portal bielorús independentment dels seus estatus. Els usuaris bloquejats no tenen permís per ser presidents.
 17. Els usuaris que no són editors del portal bielorús poden ser observadors.
 18. Els observadors es poden convertir en membres i presidents. I en aquest últim cas, poden realitzar una sèrie de preguntes juntament amb els presidents.
 19. Els membres o presidents poden ser observadors per a les alternatives fora de la unió.

 1. Proposada de la unió i de la conclusió de l'acord.
Estructura (jerarquia)
Presidents
Membres (participants, usuaris, etc)
Observadors

ES (español) Edit

El acuerdo de cooperación, apoyo y protección del portal bielorruso de Fandom
 • Fecha de creación: 1 de enero del 2017 (1/1/2017)
 • Última fecha de edición: sin datos
 • Fecha de aprobación: sin datos

Los usuarios de Fandom que firmaren ese acuerdo se convertirán en miembros de la unión de los proyectos del wiki bielorruso en Fandom. Su propuesta[1] es para ayudar en la cooperación, en el desarrollo y en la protección de los proyectos del wiki que están incluidos en la composición de esa unión.

 1. El acuerdo se firma exclusivamente en una base voluntaria, en una base de deseos de los usuarios.
 2. Cualquier proyecto del wiki tiene libre derecho de acceso y de salida de la unión a través de notificaciones de los presidentes de la unión.
 3. Las lenguas oficiales de la unión son bielorruso, ruso y ucraniano. Prioridad para la lengua bielorrusa.
 4. Los miembros de la unión pueden usar cualquier cosa conveniente para sus lenguajes para comunicarse con otros miembros, mas no es recomendando su uso, ya que a lo mejor no serán capaces de traducir para los otros usuarios.
 5. Los miembros de la unión tienen responsabilidad de mantener los proyectos del wiki en el cuadro de votación de la unión, de las competiciones y durante el diálogo con los staff y con los Helpers de Fandom.
 6. Los presidentes de la unión son seleccionados en los proyectos del wiki a través de una votación. Cuando el voto está en contra, el presidente se convierte en un administrador o un burócrata activo.
 7. La composición y/o la presidencia de la unión no tiene autoridad.
 8. Toda la jerarquía en el cuadro de la unión es condicional, porque la unión se construyó con la base en los principios de calidad.
 9. Bienvenido a la cooperación de los proyectos del wiki, que forman parte de la unión en otras lenguas, en particular el ucraniano y el ruso.
 10. Este acuerdo puede terminar a través del contrato de los grupos.
 11. La versión oficial del acuerdo de derecho es la versión en bielorruso.
 12. El acuerdo también se puede traducir en ruso, inglés y ucraniano. Bienvenido a la traducción del acuerdo en otras lenguas.
 13. La lista de las lenguas se puede alterar.
 14. Sobre todas las inconsistencias en la traducción del acuerdo tienen que relatarse a los presidentes de la unión.
 15. El wiki central de proyectos de la unión es Wiki Community. Su URL es: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. El miembro y el presidente del acuerdo pueden ser cualquier usuarios del portal bielorruso independientemente de sus estatus. Los usuarios bloqueados no tienen permiso para ser presidentes.
 17. Los usuarios que no son editores del portal bielorruso pueden ser observadores.
 18. Los observadores se pueden convertir en miembros y presidentes. Y en este último caso, pueden realizar una serie de preguntas junto con los presidentes.
 19. Los miembros o presidentes pueden ser observadores para las alternativas fuera de la unión.

 1. Propuesta de la unión y de la conclusión del acuerdo.
Estructura (jerarquía)
Presidentes
Miembros (participantes, usuarios, etc)
Observadores

FR (français) Edit

L'accord de coopération, de soutien et de protection du portail biélorusse sur Fandom
 • Date de création: 1 janvier 2017 (01/01/2017)
 • Dernière édition datée: inconnue
 • Date d'approbation: inconnue

Cet accord stipule que les utilisateurs de Fandom l'ayant signé deviendront des membres de l'Union des Projets du Wiki Biélorusse sur Fandom. Leur but[1] est de veiller au bon développement du projet, à sa protection, coordination et promotion comme stipulé dans la rédaction de cet accord.

 1. La participation à ce projet doit se faire sur la base du volontariat, selon l'envie de l'utilisateur.
 2. N'importe quel projet du wiki est libre d'entrer ou de sortir de l'union, après en avoir informé les membres de la présidence.
 3. Les langues officielles de l'union sont le biélorusse, le russe et l'ukrainien. La priorité est donnée à la langue biélorusse.
 4. Les membres de l'union peuvent converser avec les autres membres dans la langue de leur choix, mais nous déconseillons fortement l'usage de celles avec lesquelles l'utilisateur sera en incapacité de dialoguer avec un utilisateur ayant une langue radicalement différente.
 5. Il incombe aux membres de l'union de tenir à jour les projets du wiki sur le tableau des votes de l'union, ainsi que des compétitions et pendant le dialogue avec le staff et Helpers de Fandom.
 6. Les présidents de l'union sont sélectionnés dans les projets du wiki par le biais d'un vote. Lorsque la majorité des voix sont contre, le président devient un administrateur ou un bureaucrate actif.
 7. La communauté des utilisateurs ainsi que la présidence de l'union n'ont pas une autorité absolue.
 8. La hiérarchie de l'union et son organigramme est subjective, l'union étant bâti sur la base de l'égalité et de l'équité.
 9. La contribution de wiki ou autres (non-membres du projet) aux projets du wiki est la bienvenue, ainsi que celle des wikis membres de l'union à d'autres wikis (biélorusses, ukrainiens ou russes ou autres).
 10. Cet accord peut être interrompu ou prendre fin si les parties contractantes le désirent.
 11. L'idiome de la version officielle de l'accord est le biélorusse.
 12. L'accord peut aussi être traduit en russe, en anglais et en ukrainien. Toute traduction de l'accord en d'autres langues est la bienvenue.
 13. La liste des langues présentes et possibles dans l'accord peut être modifiées (ajout ou retrait).
 14. Toutes es fautes et bévues concernant la traduction doivent être signalées aux présidents de l'union.
 15. Le wiki central des projets de l'union est le Wiki Community. Son URL est le suivant: http://be.supolnastsi.wikia.con
 16. Les membres et les présidents de l'accord peuvent être n'importe quel utilisateur du portail biélorusse indépendamment de leur statut. Les utilisateurs bloqués ne seront pas éligibles à la présidence.
 17. Les utilisateurs qui ne sont pas des éditeurs du portail biélorusse peuvent être observateurs.
 18. Les observateurs peuvent devenir des membres du projet et de la présidence s'ils le souhaitent. En ce cas, ils seront soumis à une série de question de la part des membres de la présidence.
 19. Les membres ou présidents peuvent être temporairement observateurs en vue de projets requérant leur aide en dehors de l'union.

 1. Objectif de l'union et conclusions de l'accord.
Organigramme
Présidents
Membres (participants, utilisateurs, etc)
Observateurs

GL (galego) Edit

O acordo de cooperación, apoio e protección do portal bielorruso da Fandom
 • Data de creación: 1 de xaneiro do 2017 (1/1/2017)
 • Última data de edición: sen datos
 • Data de aprobación: sen datos

Os usuarios da Fandom que asinaren ese acordo converteranse en membros da unión dos proxectos do wiki bielorruso na Fandom. A súa proposta[1] é para axudar na cooperación, no desenvolvemento e na protección dos proxectos do wiki que están incluídos na composición desa unión.

 1. O acordo asínase exclusivamente nunha base voluntaria, nunha base de desexos dos usuarios.
 2. Calquera proxecto do wiki ten libre dereito de acceso e de saída da unión a través de notificacións dos presidentes da unión.
 3. As linguas oficiais da unión son bielorruso, ruso e ucraíno. Prioridade para a lingua bielorrusa.
 4. Os membros da unión poden usar calquera cousa conveniente para as súas linguaxes para comunicarse con outros membros, mais non é recomendando o seu uso, xa que se cadra non serán capaces de traducir para os outros usuarios.
 5. Os membros da unión teñen responsabilidade de manter os proxectos do wiki no cadro de votación da unión, das competicións e durante o diálogo cos staff e cos Helpers da Fandom.
 6. Os presidentes da unión son seleccionados nos proxectos do wiki a través dunha votación. Cando o voto está en contra, o presidente convértese nun administrador ou un burócrata activo.
 7. A composición e/ou a presidencia da unión non ten autoridade.
 8. Toda a xerarquía no cadro da unión é condicional, porque a unión se construíu coa base nos principios de calidade.
 9. Benvido á cooperación dos proxectos do wiki, que forman parte da unión noutras linguas, en particular o ucraíno e o ruso.
 10. Este acordo pode terminar a través do contrato dos grupos.
 11. A versión oficial do acordo de dereito é a versión en bielorruso.
 12. O acordo tamén se pode traducir en ruso, inglés e ucraíno. Benvido á tradución do acordo noutras linguas.
 13. A lista das linguas pódese alterar.
 14. Sobre todas as inconsistencias na tradución do acordo teñen que relatarse aos presidentes da unión.
 15. O wiki central de proxectos da unión é Wiki Community. A súa URL é: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. O membro e o presidente do acordo poden ser calquera usuarios do portal bielorruso independentemente dos seus status. Os usuarios bloqueados non teñen permiso para ser presidentes.
 17. Os usuarios que non son editores do portal bielorruso poden ser observadores.
 18. Os observadores pódense converter en membros e presidentes. E neste último caso, poden realizar unha serie de preguntas xunto cos presidentes.
 19. Os membros ou presidentes poden ser observadores para as alternativas fóra da unión.

 1. Proposta da unión e da conclusión do acordo.
Estrutura (xerarquía)
Presidentes
Membros (participantes, usuarios, etc)
Observadores

HI (Hindi) Edit

सहयोग, समर्थन और फंडों की बेलारूसी पोर्टल की सुरक्षा पर समझौता
 • निर्माण की तारीख: 1 जनवरी, 2017 (2017/01/01)
 • अंतिम संपादित की तारीख: अज्ञात
 • अनुमोदन की तारीख: अज्ञात

इस समझौते की पुष्टि करता है। कि फंडों के उपयोगकर्ताओं, जो समझौते के तहत हस्ताक्षर किए, प्रशंसक पर बेलारूसी विकि परियोजनाओं, जिस उद्देश्य के [1] है सहयोग, संवर्धन और संघ की संरचना में शामिल विकि परियोजनाओं की सुरक्षा में मदद करने के लिए।

 1. समझौते के एक स्वैच्छिक आधार पर विशेष रूप से हस्ताक्षर किए है , उन की इच्छाओं के आधार पर।
 2. किसी भी विकि परियोजना संघ के अध्यक्ष की अधिसूचना द्वारा संघ से प्रवेश और निकास को मुक्त करने का अधिकार है।
 3. संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं बेलारूसी, रूस और यूक्रेनी । प्राथमिकता बेलारूसी है।
 4. संघ के सदस्यों को उनके लिए किसी भी सुविधाजनक अन्य सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए भाषा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम भाषाओं के उपयोग, जिसके साथ अन्य उपयोगकर्ताओं का अनुवाद करने में सक्षम नहीं होगा सिफारिश नहीं है।
 5. संघ के सदस्यों जिम्मेदारी मतदान में संघ के ढांचे में बनाए रखने के लिए विकि परियोजनाओं, प्रतियोगिताओं, साथ ही कर्मचारियों और प्रशंसक के सहायकों के साथ बातचीत के दौरान ले।
 6. संघ के अध्यक्ष मतदान द्वारा विकि परियोजनाओं पर चयन कर रहे हैं । जब वोट नहीं, के अध्यक्ष सक्रिय व्यवस्थापक या नौकरशाह बन जाता है।
 7. सदस्यता और / या संघ की अध्यक्षता कोई अधिकार नहीं बनाता
 8. के संघ के ढांचे में सभी पदानुक्रम सशर्त , संघ समानता के सिद्धांतों पर बनाया गया है।
 9. में आपका स्वागत है सहयोग विकि परियोजनाओं, जो संघ का हिस्सा हैं, यूक्रेनी और रूसी के साथ अन्य भाषाओं में एक विकी परियोजनाओं, विशेष रूप से साथ।
 10. इस समझौते दलों के अनुबंध से हो सकता है समाप्त
 11. समझौते de-विधिवत के सरकारी संस्करण 'बेलारूसी भाषा' में संस्करण है।
 12. समझौते को भी रूसी, अंग्रेजी और यूक्रेनी भाषाओं में अनुवाद किया। आपका स्वागत है अनुवाद अन्य भाषाओं पर समझौते की।
 13. भाषाओं की सूची बदला जा सकता है
 14. समझौते सूचित किया जाना चाहिए संघ के chairmens करने की बात पर लगभग सभी विसंगतियों।
 15. केंद्रीय विकि परियोजनाओं संघ विकी समुदाय है। यह यूआरएल: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. सदस्य और समझौते के अध्यक्ष किसी भी उपयोगकर्ता बेलारूसी पोर्टल की स्थिति की परवाह किए बिना हो सकता है। अवरोधित उपयोगकर्ताओं अध्यक्ष नहीं हो सकता।
 17. उपयोगकर्ताओं को जो बेलारूसी पोर्टल के संपादकों नहीं कर रहे हैं, पर्यवेक्षकों बन सकता है।
 18. पर्यवेक्षकों के सदस्यों और अध्यक्ष बन सकता है, उत्तरार्द्ध मामले में, chairmens का एक सर्वेक्षण किया।
 19. सदस्य या अध्यक्ष के संघ के बाहर के विकल्प की गुणवत्ता में पर्यवेक्षकों हो सकता है।

 1. संघ और समझौते के निष्कर्ष के उद्देश्य से संघ के सदस्य बन
संरचना (पदानुक्रम)
अध्यक्ष
सदस्य (प्रतिभागियों, उपयोगकर्ताओं आदि)
प्रेक्षकोंİT (italiano) Edit

L'accordo di cooperazione, supporto e protezione del portale bielorusso di Fandom
 • Data di creazione: 1 gennaio 2017 (1/1/2017)
 • Data dell'ultima modifica: sconosciuta
 • Data di approvazione: sconosciuta

Questo accordo conferma che gli utenti di Fandom che lo firmano diventano membri dell'unione delle wiki bielorusse su Fandom, la cui proposta[1] è aiutarsi in cooperazione, sviluppo e protezione delle wiki incluse nell'unione.

 1. L'accordo viene firmato esclusivamente su base volontaria, la base dei desideri degli utenti.
 2. Qualsiasi wiki ha diritto di entrare e uscire liberamente dall'unione avvisando i presidenti dell'unione.
 3. Le lingue ufficiali dell'unione sono bielorusso, russo e ucraino. Il bielorusso ha la priorità.
 4. I membri dell'unione possono usare qualsiasi espediente sulle loro lingue per comunicare fra di loro, ma non è raccomandando l'utilizzo di lingue da cui altri utenti non sarebbero in grado di tradurre.
 5. I membri dell'unione hanno responsabilità di mantenere le wiki all'interno della tabella di votazione dell'unione, delle competizioni e durante il dialogo con lo staff e con gli Helper di Fandom.
 6. I presidenti dell'unione sono selezionati nelle wiki con una votazione. Se il voto è contrario, il presidente diventa un amministratore o un burocrate attivo.
 7. Il fare parte dell'unione e/o l'esserne presidenti non determina maggiore autorità.
 8. Tutta la gerarchia sulla tabella dell'unione è condizionale, perché l'unione si è costruita sulla base di principi di qualità.
 9. Benvenuto nella cooperazione dei proietti della wiki, che fanno parte dell'unione in altre lingue, in particolare l'ucraino e il russo.
 10. Questo accordo si può terminare attraverso del contratto dei gruppi.
 11. La versione ufficiale dell'accordo di diritto è la versione in bielorusso.
 12. L'accordo è stato tradotto in russo, inglese e ucraino. La traduzione dell'accordo in altre lingue è benvenuta.
 13. L'elenco delle lingue può variare.
 14. Le inconsistenze riguardo alla traduzione dell'accordo dovrebbero essere riportate ai presidenti dell'unione.
 15. La wiki centrale dell'unione è Wiki Community. Il suo URL è: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. Qualsiasi utente del portale bielorusso può diventare membro e anche presidente indipendentemente dal suo status. Gli utenti bloccati non possono essere essere presidenti.
 17. Gli utenti che non sono editori del portale bielorusso possono essere osservatori.
 18. Gli osservatori possono diventare membri e anche presidenti, in questo ultimo caso, dopo un sondaggio fra gli attuali presidenti.
 19. I membri o presidenti possono essere osservatori per le alternative fuori dall'unione.

 1. Proposta dell'unione e della conclusione dell'accordo.
Struttura (gerarchia)
Presidenti
Membri (partecipanti, utenti, ecc)
Osservatori

KN (Kannada) Edit

ಸಹಕಾರ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಆಫ್ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ
 • ಸೃಷ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 1, 2017 (01.01.2017)
 • ಕೊನೆಯ ಭಾಷೆಗಳು ದಿನಾಂಕ: ಅಪರಿಚಿತ
 • ಅನುಮೋದನೆ ದಿನಾಂಕ: ಅಪರಿಚಿತ

ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಭಿಮಾನ ಮೇಲೆ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಉದ್ದೇಶ [1] ಸಹಕಾರ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಯೋಜನೆ.

 1. ಒಪ್ಪಂದದ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಹಿ ಇದೆ.
 2. ಯಾವುದೇ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 3. ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್, ಅವು. ಆದ್ಯತಾ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
 4. ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲಕರ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಬಳಕೆ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
 5. ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಸಹಾಯಕರು ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
 6. ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತದಾನದಿಂದ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ. ಮತವು ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದಾಗ.
 7. ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 8. ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಒಕ್ಕೂಟದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಾನುಗತ, ಒಕ್ಕೂಟ ಸಮಾನತೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ.
 9. ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಗತ ಸಹಕಾರ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಕಿ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ.
 10. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಬಹುದು.
 11. ಒಪ್ಪಂದದ ಡಿ-ಕಾನೂನುರೀತ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
 12. ಒಪ್ಪಂದವು ರಷ್ಯಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ವಾಗತ ಅನುವಾದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದದ.
 13. ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
 14. ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಷಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
 15. ಕೇಂದ್ರ ವಿಕಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯ. ಇದು URL: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಬಹುದು.
 17. ಬೆಲರೂಸಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಬಳಕೆದಾರರೂ, ವೀಕ್ಷಕರು ಆಗಬಹುದು.
 18. ವೀಕ್ಷಕರು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು, ನಂತರದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತು.
 19. ಪರ್ಯಾಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಕ್ಕೂಟದ ಔಟ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾಡಬಹುದು.

 1. ಒಕ್ಕೂಟದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ.
ರಚನೆ (ಕ್ರಮಾನುಗತ)
ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಸದಸ್ಯರು (ಭಾಗವಹಿಸುವವರು, ಬಳಕೆದಾರರು ಇತ್ಯಾದಿ)
ವೀಕ್ಷಕರು

OC (occitan) Edit

L'acòrd de cooperacion, supòrt e proteccion del portal bielorús de Fandom
 • Data de creacion: 1 de genièr del 2017 (1/1/2017)
 • Darrièra data d'edicion: sens de donadas
 • Data d'aprobacion: sens de donadas

Los utilizaires de Fandom que signèsson aqueste acòrd se convertiràn en de membres de l'union dels projèctes del wiki bielorús sus Fandom. Lor proposicion[1] es per ajudar a la cooperacion, al desvolopament e a la proteccion dels projèctes del wiki que son incluses dins la composicion d'aquesta union.

 1. L'acòrd se signa exclusivament sus una basa volontària, sus una basa de desirs dels utilizaires.
 2. Quin projècte que siá del wiki a liure drech d'accès e de sortida de l'union a travèrs de notificacions dels presidents de l'union.
 3. Las lengas oficialas de l'union son bielorús, rus e ucraïnian. Prioritat per la lenga bielorussa.
 4. Los membres de l'union pòdon usar qué que siá convenenta per lor lengatges per se comunicar amb d'autres membres, mas es pas recomandat lo sieu emplec, doncas qu'a çò de melhor seràn pas capaces de revirar pels autres utilizaires.
 5. Los membres de l'union an responsabilitat de manténer los projèctes del wiki sul quadre de votacion de l'union, de las competicions e pendent lo dialòg amb los staff e amb los Helpers de Fandom.
 6. Los presidents de l'union son seleccionats dins los projèctes del wiki a travèrs d'una votacion. Quand lo vòt es en contra, lo president se convertís en un administrador o un burocrata actiu.
 7. La composicion e/o la presidéncia de l'union a pas autoritat.
 8. Tota l'ierarquia sul quadre de l'union es condicional, pr'amor que l'union se bastiguèt amb la basa en los principis de qualitat.
 9. Benvengut a la cooperacion dels projèctes del wiki, que fan partida de l'union en d'autras lengas, en particulara l'ucraïnian e lo rus.
 10. Aqueste acòrd pòt fenir a travèrs del contracte dels grops.
 11. La version oficiala de l'acòrd de drech es la version en bielorús.
 12. L'acòrd se pòt tanben revirar en rus, anglés e ucraïnian. Benvengut a la traduccion de l'acòrd en d'autras lengas.
 13. La lista de las lengas se pòt alterar.
 14. Sus totas las inconsistencias en la traduccion de l'acòrd lor cal se relatar als presidents de l'union.
 15. Lo wiki central de projèctes de l'union es Wiki Community. La siá URL es: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. Lo membre e lo president de l'acòrd pòdon èsser quines utilizaires que siá del portal bielorús independentament de lor estatus. Los utilizaires bloquejats an pas permís per èsser de presidents.
 17. Los utilizaires que son pas d'editors del portal bielorruso pòdon èsser observaires.
 18. Los observaires se pòdon convertir en de membres e de presidents. E en aqueste darrièr cas, pòdon realizar questions als presidents.
 19. Los membres o los presidents pòdon èsser observaires per las alternativas fòra de l'union.

 1. Prepausada de l'union e de la conclusion de l'acòrd.
Estructura (ierarquia)
Presidents
Membres (de participants, d'utilizaires, etc)
Observaires

PT (português europeu) Edit

O acordo de cooperação, apoio e protecção do portal bielorrusso da Fandom
 • Data de criação: 1 de janeiro do 2017 (1/1/2017)
 • Última data de edição: sem dados
 • Data de aprovação: sem dados

Os utilizadores da Fandom que assinarem sob esse acordo tornar-se-ão membros da união dos projectos do wiki bielorrusso na Fandom. A sua proposta[1] é para ajudar na cooperação, no desenvolvimento e na protecção dos projectos do wiki que estão incluídos na composição dessa união.

 1. O acordo assina-se exclusivamente numa base voluntária, numa base de desejos dos utilizadores.
 2. Qualquer projecto do wiki tem livre direito de acesso e de saída da união através de notificações dos presidentes da união.
 3. As línguas oficiais da união são bielorrusso, russo e ucraniano. Prioridade para a língua bielorrussa.
 4. Os membros da união podem usar qualquer coisa conveniente para as suas linguagens para comunicar-se com outros membros, mas não é recomendando o seu uso, já que se calhar não serão capazes de traduzir para os outros utilizadores.
 5. Os membros da união têm responsabilidade de manter os projectos do wiki no quadro de votação da união, das competições bem como durante o diálogo com os staff e com os Helpers da Fandom.
 6. Os presidentes da união são seleccionados nos projectos do wiki através duma votação. Quando o voto é contra, o presidente torna-se num administrador ou um burocrata activo.
 7. A composição e/ou a presidência da união não tem autoridade.
 8. Toda a hierarquia no quadro da união é condicional, porque a união se construiu com a base nos princípios de qualidade.
 9. Bem-vindo à cooperação dos projectos do wiki, que fazem parte da união noutras línguas, em particular o ucraniano e o russo.
 10. Este acordo pode terminar através do contrato dos grupos.
 11. A versão oficial do acordo de direito é a versão em bielorrusso.
 12. O acordo também se pode traduzir em russo, inglês e ucraniano. Bem-vindo à tradução do acordo noutras línguas.
 13. A lista das línguas pode-se alterar.
 14. Sobre todas as inconsistências na tradução do acordo têm de relatar-se aos presidentes da união.
 15. O wiki central de projectos da união é Wiki Community. A sua URL é: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. O membro e o presidente do acordo podem ser quaisquer utilizadores do portal bielorrusso independentemente dos seus status. Os utilizadores bloqueados não têm permissão para ser presidentes.
 17. Os utilizadores que não são editores do portal bielorrusso podem ser observadores.
 18. Os observadores podem-se tornar membros e presidentes. E neste último caso, podem realizar uma série de perguntas junto dos presidentes.
 19. Os membros ou presidentes podem ser observadores para as alternativas fora da união.

 1. Proposta da união e da conclusão do acordo.
Estrutura (hierarquia)
Presidentes
Membros (participantes, utilizadores, etc)
Observadores

PT-BR (português brasileiro) Edit

O acordo de cooperação, apoio e proteção do portal bielorrusso da Fandom
 • Data de criação: 1 de Janeiro de 2017 (01/01/2017)
 • Última data de edição: sem dados
 • Data de aprovação: sem dados

Os usuários da Fandom que assinarem sob esse acordo se tornarão membros da união dos projetos da wikia bielorrusa na Fandom. A proposta disso[1] é para ajudar na cooperação, no desenvolvimento e na proteção dos projetos da wikia que estão incluídos na composição dessa união.

 1. O acordo é assinado exclusivamente em uma base voluntária, em uma base de desejos dos usuários.
 2. Qualquer projeto da wikia tem livre direito de acesso e de saída da união através de notificações dos presidentes da união.
 3. As línguas oficiais da união são bielorrussa, russa e ucraniana. Prioridade para a língua bielorrussa.
 4. Os membros da união podem usar qualquer coisa conveniente para as suas linguagens para comunicar com outros membros, mas não é recomendando o uso disso, pois talvez não será capaz de traduzir para os outros usuários.
 5. Os membros da união tem responsabilidade de manter os projetos da wikia no quadro de votação da união, das competições assim como durante o dialogo com a staff e com os ajudantes da Fandom.
 6. Os presidentes da união são selecionados nos projetos da wikia através da votação. Quando o voto é contra, o presidente se torna um administrador ou um burocrata ativo.
 7. A composição e/ou a presidência da união não têm autoridade.
 8. Toda a hierarquia no quadro da união de condicional, porquê a união construiu com base nos princípios de qualidade.
 9. Bem-vindo à cooperação dos projetos da wikia, que são parte da união em outras línguas, em particular a língua ucraniana e russa.
 10. Esse acordo pode terminar através do contrato dos grupos.
 11. A versão oficial do acordo de direito é a versão na língua bielorrussa.
 12. O acordo pode também ser traduzido para a língua russa, inglesa e ucraniana. Bem-vindo à tradução do acordo em outras línguas.
 13. A lista das línguas pode ser alterada.
 14. Sobre todas as inconsistências na tradução do acordo devem ser relatadas para os presidentes da união.
 15. A wikia central de projetos da união é Wiki Community. Sua URL é: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. O membro e o presidente do acordo podem ser quaisquer usuários do portal bielorrusso independentemente dos status. Os usuários bloqueados não têm permissão para ser presidentes.
 17. Os usuário que não são editores do portal bielorrusso podem ser observadores.
 18. Os observadores podem se tornar membros e presidentes. E neste último caso, realizar uma série de perguntas junto aos presidentes.
 19. Os membros ou presidentes podem ser observadores para as alternativas fora da união.

 1. Proposta da união e da conclusão do acordo.
Estrutura (hierarquia)
Presidentes
Membros (participantes, usuários, etc)
Observadores

RO (română) Edit

Acordul de cooperare, sprijin şi protecţie al portalului bielorus din Fandom
 • Dată de creaţie: 1 ianuarie 2017 (1/1/2017)
 • Ultimă dată de ediţie: fără date
 • Dată de aprobare: fără date

Utilizatorii din Fandom care semneze acest acord va deveni membrii uniunii proiectelor pe wiki-urile bieloruse din Fandom. Propunerea lor[1] este pentru a ajuta în cooperarea, în dezvoltarea şi în protecţia proiectelor pe wiki-urile care sunt incluse în compoziţia acestei uniuni.

 1. Acordul se semnează doar într-o bază voluntară, într-o bază de dorinţe a utilizatorilor.
 2. Oricare proiect pe wiki-uri are liber drept de acces şi de ieşire din uniune dându-i înştiinţări preşedinţilor uniunii.
 3. Limbile oficiale ale uniunii sunt bielorusă, rusă şi ucrainiană. Prioritate pentru limba bielorusă.
 4. Membrii uniunii pot să folosească oricare lucru convenabil pentru limbajele lor pentru a se comunica cu alte membri, însă nu-i recomandată folosirea acestui lucru, fiindcă membrii s-ar putea să nu fie capabili să traducă pentru ceilalţi utilizatori.
 5. Membrii uniunii au responsabilitate de a menţine proiectele wiki-ului pe tabloul de votare al uniunii, al competiţiilor şi în timpul dialogului cu staff-urile şi cu Helper-urile din Fandom.
 6. Preşedinţii uniunii sunt selecţionaţi în proiectele wiki-ului cu o votare. Când votul este împotrivă, preşedintele devine un administrator sau un birocrat activ.
 7. Compoziţia şi/sau preşedenţia uniunii nu are autoritate.
 8. Toată ierarhia în tabloul uniunii este condiţională, pentru că uniunea s-a construit cu baza în principiile de calitate.
 9. Bine aţi venit la cooperarea proiectelor wiki-urilor, care fac parte din uniunea în alte limbi, mai ales în limba ucrainiană şi în limba rusă.
 10. Acest acord poate termina cu contractul grupurilor.
 11. Versiunea oficială a acordului de drept este versiunea în ucrainiană.
 12. Acordul poate fi tradus şi în rusă, engleză şi ucrainiană. Bine aţi venit la traducerea acordului în alte limbi.
 13. Lista limbilor poate fi alterată.
 14. Despre toate inconsistenţele în traducerea acordului trebuie să-le relataţi preşedinţilor uniunii.
 15. Wiki-ul central al uniunii este Wiki Community. Adresa URL este: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. Membrul şi preşedintele acordului pot fi oricare utilizator al portalului bielorus indiferent de statutul lor. Utilizatorii blocaţi nu au voie pentru a fi preşedinţi
 17. Utilizatorii care nu sunt editorii portalului bielorus pot fi observatori.
 18. Observatorii pot deveni membri şi preşedinţi. Şi în acest ultim caz, pot realiza o serie de întrebări împreună cu preşedinţii.
 19. Membrii sau preşedinţii pot fi observatori pentru alternativele în afara uniunii.

 1. Propunerea de uniune şi de concluzie a acordului.
Structură (ierarhie)
Preşedinţi
Membri (participanţi, utilizatori, etc)
Observatori

VAL (valencià) Edit

L'acort de cooperació, soport i protecció del portal bielorrús de Fandom
 • Data de creació: 1 de giner del 2017 (1/1/2017)
 • Última data d'edició: sense senyes
 • Data d'aprovació: sense senyes

Els usuaris de Fandom que firmaren eixe acort se convertiran en membres de l'unió dels proyectes del wiki bielorrús en Fandom. La sua proposta[1] és per a ajudar en la cooperació, en el desenroll i en la protecció dels proyectes del wiki que estan inclosos en la composició d'eixa unió.

 1. L'acort se firma exclusivament en una base voluntària, en una base de desijos dels usuaris.
 2. Qualsevol proyecte del wiki té lliure dret d'accés i d'eixida de l'unió a través de notificacions dels presidents de l'unió.
 3. Les llengües oficials de l'unió son bielorrús, rus i ucranià. Prioritat per a la llengua bielorrussa.
 4. Els membres de l'unió poden usar qualsevol cosa convenient per als seus llenguages per a comunicar-se en atres membres, mes no és recomanant el seu us, ya que a lo millor no seran capaços de traduir per als atres usuaris.
 5. Els membres de l'unió tenen responsabilitat de mantindre els proyectes del wiki en el quadro de votació de l'unió, de les competicions i durant el diàlec en els staff i en els Helpers de Fandom.
 6. Els presidents de l'unió son seleccionats en els proyectes del wiki a través d'una votació. Quan el vot està en contra, el president se convertix en un administrador o un buròcrata actiu.
 7. La composició i/o la presidència de l'unió no té autoritat.
 8. Tota la jerarquia en el quadro de l'unió és condicional, perque l'unió se construí en la base en els principis de calitat.
 9. Benvingut a la cooperació dels proyectes del wiki, que formen part de l'unió en atres llengües, en particular l'ucranià i el rus.
 10. Este acort pot terminar a través del contracte dels grups.
 11. La versió oficial de l'acort de dret és la versió en bielorrús.
 12. L'acort també se pot traduir en rus, anglés i ucranià. Benvingut a la traducció de l'acort en atres llengües.
 13. La llista de les llengües se pot alterar.
 14. Sobre totes les inconsistències en la traducció de l'acort tenen que relatar-se als presidents de l'unió.
 15. El wiki central de proyectes de l'unió és Wiki Community. La sua URL és: http://be.supolnastsi.wikia.com
 16. El membre i el president de l'acort poden ser qualsevol usuaris del portal bielorrús independentment dels seus estatus. Els usuaris bloquejats no tenen permís per a ser presidents.
 17. Els usuaris que no son editors del portal bielorrús poden ser observadors.
 18. Els observadors se poden convertir en membres i presidents. I en este últim cas, poden realisar una sèrie de preguntes junt als presidents.
 19. Els membres o presidents poden ser observadors per a les alternatives fora de l'unió.

 1. Proposta de l'unió i de la conclusió de l'acort.
Estructura (jerarquia)
Presidents
Membres (participants, usuaris, etc)
Observadors

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.