FANDOM


WLB-VI VI | Tiếng Việt translators
Các dịch giả dịch từ và sang tiếng Việt. Cấp độ ngôn ngữ và status được ghi bên cạnh username của mỗi thành viên.
tình trang
trình độ
U-Available sẵn sàng U-Neutral đang dịch U-Busy bận U-Absent không hoạt động
Babel-1 cơ bản Babel-2 khá Babel-3 nâng cao Babel-4 lưu loát Babel-5 chuyên nghiệp Babel-N bản ngữ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.