FANDOM


• ތަރުޖަމާނުން • Other portals
Big-dv DV | Maldivian translators
ދިވެހި ތަރުޖަމާ. މިންގަނޑާ ޅީބެންހުރި މިނގަނޑު ނަމުގެ ފަހަތުގަ ހުންނާނެ.
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
[[User:|]]
Babel-N.png
ހާލަތު
މިންގަންޑު
U-Available ލިބެން އެބަހުރި U-Neutral ކުޑައިރު ކޮޅަކުން ހިދްމައި ލިބޭނެ U-Busy ބިޒީ U-Absent ޙިދުމައި މިވަގުތަކު ނުލިބޭނެ
Babel-1 އެންމެ އާދައިގެ Babel-2 އާދައިގެ ވަރެއް Babel-3 ކުރިއަރާފަ Babel-4 ގާއިގަނޑަކައް ކާބަފައިންނާ އެއްވަރައް Babel-5 އެންމެ މޮޅު Babel-N ކާބަފައިންގެ ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހާ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.